REACT – EU

Program ReactEU – IKT za VIZ in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru programa ReactEU – IKT za VIZ, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostna os je Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Namen projekta je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.

Cilj programa je IKT za VIZ je vsem šolajočim omogočiti dostop do znanja ter posledično blažiti posledice epidemije. IKT bodo VIZ uporabljali tako pri delu na njihovi lokaciji, v primeru, ko se bo delo izvajalo na daljavo pa izposojali šolajočim in strokovnim delavcem kot jih opredeljuje prvi odstavek 92. člena ZOFVI in členi v nadaljevanju po posameznih vrstah VIZ ter drugi predpisi na področjih, določenih v prvem odstavku 1. člena ZOFVI.

 

Koordinator: mag. Bojana Peruš Marušič

Dostopnost