Učna pomoč

V našem dijaškem domu nudimo dijakom brezplačno učno pomoč s ciljem, da bi dosegli optimalni učni uspeh.
Vsako leto kar 98% naših dijakov uspešno zaključi šolsko leto.

Interesna dejavnost

Mentor

Časovni termin

Matematika

Vesna Špes Ciringer in Edita Urih

po dogovoru

Slovenščina

Marija Dobrić in Jasna Kovačič

po dogovoru

Angleščina, nemščina

Erik Kurbos

po dogovoru

Kemija, naravoslovje

Bojana Peruš Marušič

po dogovoru

Fizika

Edita Urih

po dogovoru

Geografija, zgodovina

Ana Raztresen

po dogovoru

Umetnost, Umetnostna zgodovina, Oblikovanje, Fotografija

Rasta Vrečko

po dogovoru

Lik. um, grafično oblikovanje, fotografija in video

Dejan Bulut

po dogovoru

 

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini...

več...

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih...

več...

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega. Kako pišemo esej? (predavanje za dijake v knjižnici - Dobrić) Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…). Cilji: privzgajanje...

več...

Fizika

UČNA POMOČ FIZIKA Cilji: pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri fiziki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezna prilagoditev časa  posameznemu dijaku), navajanje dijakov na redno delo pri fiziki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),...

več...

Matematika

Učna pomoč je namenjena pridobivanju dopolnilnega, dodatnega ali poglobljenega znanja učne snovi pri matematiki ter pridobivanju samozavesti in suverenosti pri ocenjevanju znanja v šoli. Cilji: prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri matematiki, pomoč in podpora...

več...

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil. Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih...

več...