Učna pomoč

V našem dijaškem domu nudimo dijakom brezplačno učno pomoč s ciljem, da bi dosegli optimalni učni uspeh.
Vsako leto kar 98% naših dijakov uspešno zaključi šolsko leto.

Predmet

Mentor

Časovni termin(dan/ura)

Matematika Vesna Špes Ciringer in Edita Urih po dogovoru
Slovenščina Marija Dobrić in Jasna Kovačič po dogovoru
Angleščina, nemščina Erik Kurbos po dogovoru
Kemija, naravoslovje Bojana Peruš Marušič po dogovoru
Fizika Edita Urih po dogovoru
Geografija, zgodovina Ana Raztresen po dogovoru
Umetnost, Umetnostna zgodovina, Oblikovanje, Fotografija Rasta Vrečko po dogovoru
Lik. um, grafično oblikovanje, fotografija in video Dejan Bulut po dogovoru

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)Dijaku pomagamo pri načrtovanju metodološke in izvedbene komponente oblikovanja, pri oblikovanju vizualnih sporočila za različne medije. Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za...

read more
Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina (učna pomoč)Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne...

read more
Fotografija & Video

Fotografija & Video

Fotografija in video (učna pomoč)Dijaki razvijajo svoje likovno in fotografsko mišljenje, spoznajo osnove fotografije, osnove digitalnega snemanja, Storyboarding-a«, naučijo se načrtovanja projekta izpeljave in izdelave videa. Naučijo se uporabljati primerno...

read more
Kemija

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini...

read more
Zgodovina in geografija

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih...

read more
Slovenščina

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega. Kako pišemo esej? (predavanje za dijake v knjižnici - Dobrić) Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…). Cilji: privzgajanje...

read more
Fizika

Fizika

UČNA POMOČ FIZIKA Cilji: pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri fiziki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezna prilagoditev časa  posameznemu dijaku), navajanje dijakov na redno delo pri fiziki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),...

read more
Matematika

Matematika

Učna pomoč je namenjena pridobivanju dopolnilnega, dodatnega ali poglobljenega znanja učne snovi pri matematiki ter pridobivanju samozavesti in suverenosti pri ocenjevanju znanja v šoli. Cilji: prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri matematiki, pomoč in podpora...

read more
Angleščina in Nemščina

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil. Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih...

read more