~ O Domu ~

 

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor se nahaja se na desni strani reke Drave, v neposredni bližini Druge gimnazije Maribor, Srednje šole za oblikovanje Maribor, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor in Izobraževalnega centra Piramida.

Samo preko Starega mosta in že smo v strogem centru mesta, kjer so še vse ostale mariborske srednje šole.

Dom nudi 300 ležišč v dvo in troposteljnih sobah. V vseh sobah je tako žični kot brezžični dostop do interneta. Dijaki in dijakinje so nameščeni po nadstropjih v ločenih vzgojni skupinah za katere skrbi deset strokovno izobraženih vzgojiteljev in vzgojiteljic.

 Prostori vzgojne skupine so zaključene celote z vzgojiteljem, s sanitarijami, kopalnicami, klubskim prostorom in učilnico. Dijakom so v domu na voljo še knjižnica s čitalnico, glasbene sobe, mladinska soba, večnamenski prostor za prireditve – jedilnica, fitness kabinet in prostor za namizni tenis, zunanje športno igrišče s tribuno in park z manjšim ribnikom in s klopmi.

Posebej smo ponosni na domsko kuhinjo, kjer naši kuharji dnevno pripravljajo izvrstno hrano za vse okuse. Redni obiskovalci naše kuhinje so poleg dijakov še študenti, abonenti in profesorji bližnjih osnovnih in srednjih šol.

Dijaški dom Lizike Jančar je pričel delovati leta 1977 z združitvijo dveh dekliških domov, in sicer z združitvijo dekliškega Doma zdravstvene šole in dekliškega doma iz Strossmayerjeve ulice. Z gradnjo samega doma so pričeli leta 1976. Temeljni kamen je bil položen 16. 8. 1976. Že leto kasneje pa so z novim šolskim letom vselili prve dijakinje. Še pred tem je bil na dan Mladosti (25. maja) leta 1977, uspešno izveden referendum o združitvi obeh domov. Glavni investitor projekta je bil Dom zdravstvene šole, ki ga je takrat vodila ravnateljica Magda Žezlina.

Nov dom, ki je svoja vrata odprl 31. 8. 1977, je imel na razpolago 160 spalnic s skupno 480 ležišči, novimi učilnicami, sodobno jedilnico, knjižnico, trim kabinet in ambulantne prostore v katerem je delovala zdravstvena služba. Prvo leto delovanja sta poleg matičnega DD Lizike Jančar delovala še dom na Magdalenskem trgu in dom na Strossmayerjevi. Skupaj z obema enotama je dom nudil prostor 660 dijakinjam in dijakom. Dom na Strossmayerjevi je bil zaradi oddaljenosti leto kasneje predan v uporabo Elektrogospodarskemu šolskemu centru Maribor. Dom na Magdalenskem trgu pa je bil zaradi neprimernih pogojev za bivanje ukinjen leta 1980, tako je od tega leta naprej DD Lizike Jančar deloval samostojno. V domu je leta 1980 delovalo 16 vzgojnih skupin s 30-timi dijakinjami.

Poleg vzgojnega in učnega dela z dijakinjami so vzgojiteljice in zaposleni v domu velik poudarek dajali tudi preživljanju prostega časa. Dijakinjam je bilo vsako leto na voljo okoli 16 interesnih dejavnosti, katere so se glede na potrebe in zanimanje spreminjale iz leta v leto. Prav tako pa so bili skozi vsa leta delovanja dijakinjam nudeni različni tečaji, s katerimi so le-te še bogatile svoje znanje in izkušnje.

 

Ob otvoritvi prenovljene Lizike, smo naredili predstavitveni video njenega 42 letnega delovanja njene prenove.

Video o delovanju našega doma. 

Marca 1993 je bil dom bogatejši tudi za likovno razstavišče LIJA, ki je vse od takrat pa do danes gostilo številne znane slovenske in tudi tuje likovne umetnike. Ob koncu prejšnjega tisočletja (leta 1999) je pod okriljem doma in KŠD Lija zaživela tudi mednarodna likovna kolonija Lijalent, ki vsako leto v času mariborskega Lent festivala gosti številne priznane umetnike iz različnih koncev sveta.

Sredi devetdesetih je bila velika pridobitev za dijaški dom tudi otvoritev novega domskega igrišča, ki so ga uradno odprli 22. maja 1996. Igrišče je še povečalo športno dejavnost v domu, ki je bila kljub temu, da dom ni imel svoje telovadnice, na visokem nivoju. O tem zgovorno pričajo številni uspehi iz vsakoletnih Domijad, iz katerih so se dekleta DD Lizike Jančar pogosto vračala s številnimi pokali in medaljami za najboljše uvrstitve.

Novo zgodbo in novo živahnost je dom pričel pisati v šolskem letu 2011/12, ko je prvič poleg deklet nudil prostor tudi fantom. Iz leta v leto se v dom tako vpisuje čedalje več fantov, ki so v dom prinesli novo energijo in nove izzive.

Ravnatelji

1977 – 2016

Magda Žezlina
Igor Lazar
Katarina Žvan
Jože Slana
Vasja Smole Dubrovnik
Bojana Peruš Marušič

Domsko skupnost dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma. Vsaka vzgojna skupina izvoli predsednika in namestnika. Predsedniki vzgojnih skupin in predsednik domske skupnosti predstavljajo predsedstvo DS. Predsedstvo se sestaja predvidoma vsake 2 meseca, sestanke sklicuje predsednica DS. V primeru, da se predsedstvo konstituira na novo, opravi  prvi sklic ravnatelj.

Predsedniki vzgojnih skupin sestavljajo Odbor domske skupnosti dijakov, ki izmed svojih članov izvoli predsednika, namestnika, tajnika in dva člana Sveta zavoda. Člana Sveta doma izvoli Odbor domske skupnosti na osnovi predloga vzgojnih skupin.

Program Domske skupnosti:

 • izvolitev predsednika Domske skupnosti; konstituiranje DS,
 • aktivno vključevanje pri doseganju rezultatov učnega uspeha,
 • razvijanje odgovornega odnosa do sebe in drugih,
 • vključevanje v interesne dejavnosti ter druge domske aktivnosti,
 • ustvarjanje in razvijanje dobrih medsebojnih odnosov,
 • ohranjanje in gospodarno ravnanje z domskim inventarjem,
 • upoštevanje in izvajanje domskih pravil,
 • skrb za urejeno okolico doma,
 • soustvarjanje in ohranjanje ugleda doma,
 • aktivno sodelovanje pri realizaciji prednostnih ciljev,
 • vzgojna problematika in status odgovornega dijaka.3

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat, katerega člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet doma na svojih sejah obravnava in odloča v skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet doma sestavlja 13 članov:

 • 3 predstavniki ustanovitelja
 • 5 predstavnikov zaposlenih
 • 3 predstavniki staršev
 • 2 dijaka

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo starši dijakov, ki so vključeni v vzgojne skupine. Vsaka vzgojna skupina ima po enega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev je lahko član Sveta staršev toliko časa, dokler ima njegov mladostnik status dijaka in biva v domu. Svet staršev na svojem ustanovnem sestanku voli svojega predsednika, ki ima mandat štiri leta oz. za obdobje, ko dijak biva v domu. Na sejah Sveta staršev se poleg aktualnih vsebin obravnava tudi:

 • Letni delovni načrt doma,
 • Poročilo o vzgojnem delu,
 • Pravila življenja in dela v domu,
 • obravnava vzgojno problematiko,
 • druge naloge v skladu s 66. členom ZOFVI.

Vzgojiteljski zbor

Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci doma (vzgojitelji, svetovalna delavka in ravnateljica). Vzgojiteljski zbor izvaja naloge v skladu z 61. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Strokovni aktivi

Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji dijaškega doma in svetovalna delavka ter izvajajo  naloge v skladu z 64. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.