Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor kot javni partner na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt ˝Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar˝, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Razpisna dokumentacija:

osnovni REP.rar

Javni poziv promotorjem

osnovni REP.rar

Osnovni REP

novelacija REP.rar

Novelacija REP.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Dostopnost