Učna pomoč

V našem dijaškem domu nudimo dijakom brezplačno učno pomoč s ciljem, da bi dosegli optimalni učni uspeh.
Vsako leto kar 98% naših dijakov uspešno zaključi šolsko leto.

Dan D za naše maturante

Dan D za naše maturante

Pa smo jo dočakali - matura je tu! Danes so se naši dijaki "spopadli" s prvo etapo letošnje mature - pisali so esej pri predmetu slovenščina. Da bi pregnali še poslednje dvome in razjasnili morebitne nejasnosti so se včeraj popoldan, še zadnjič v tem šolskem letu,...

več...
Priprave na maturitetni esej

Priprave na maturitetni esej

Priprave na maturitetni esej v Liziki so v polnem teku. Danes smo se ponovno zbrali v romantičnem in umetniškem okolju naše retro sobe, kjer smo se tokrat razgovorili o moških likih v Velikem Gatsbyju in Čudežnem Feliksu. Koga sploh lahko primerjamo glede na socialni...

več...
Računalništvo

Računalništvo

Kaj počnemo pri računalništvu? Dijake navajamo na varno rabo interneta. Dijake učimo spletne etike in varne rabe socialnih omrežij. Nudimo pomoč pri izdelavi seminarskih nalog in predstavitev. Spoznavamo uporabne programe (m.s. office, graph, picasa …). Dijakom...

več...
Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)Dijaku pomagamo pri načrtovanju metodološke in izvedbene komponente oblikovanja, pri oblikovanju vizualnih sporočila za različne medije. Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za...

več...
Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina (učna pomoč)Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne...

več...
Fotografija & Video

Fotografija & Video

Fotografija in video (učna pomoč)Dijaki razvijajo svoje likovno in fotografsko mišljenje, spoznajo osnove fotografije, osnove digitalnega snemanja, Storyboarding-a«, naučijo se načrtovanja projekta izpeljave in izdelave videa. Naučijo se uporabljati primerno...

več...
Kemija

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini...

več...
Zgodovina in geografija

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih...

več...
Slovenščina

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega. Kako pišemo esej? Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…). Cilji: privzgajanje ljubezni do maternega jezika, navajanje dijakov na...

več...
Fizika

Fizika

UČNA POMOČ FIZIKA Cilji: pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri fiziki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezna prilagoditev časa  posameznemu dijaku), navajanje dijakov na redno delo pri fiziki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),...

več...
Matematika

Matematika

Učna pomoč je namenjena pridobivanju dopolnilnega, dodatnega ali poglobljenega znanja učne snovi pri matematiki ter pridobivanju samozavesti in suverenosti pri ocenjevanju znanja v šoli. Cilji: prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri matematiki, pomoč in podpora...

več...
Angleščina in Nemščina

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil. Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih...

več...
Dostopnost